ด้านการศึกษา

สัดส่วนของนักเรียนต่อคุณครูอยู่ที่ประมาณ 20:1
คุณครูที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ (native English) ส่วนใหญ่มาจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ส่วนครูสอนภาษาไทยและภาษาจีนมาจากประเทศไทยและไต้หวันตามลำดับ
ใช่ คุณครูของเราผ่านการรับรองในประเทศของแต่ละคน
สำหรับชั้นเรียนที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ครูของเราจะเป็น native English speaker
คุณครูของเรามีประสบการณ์การสอนมายาวนานหลายปีจากหลายประเทศรวมทั้งประสบการณ์ในการสอนในประเทศของตนเอง เรามีครูที่จบปริญญาเอก 6 ท่าน และอีก 36 ท่านที่จบปริญญาโทหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งใบ
เราเปิดรับเด็กตั้งแต่อายุ 2 ขวบนับถึงวันลงทะเบียนเรียน
ใช่ นักเรียนในชั้น PK และ KG มีเวลานอนกลางวันในช่วงบ่าย
ใช่ นักเรียนจะได้เริ่มต้นพื้นฐานด้านการอ่านการเขียนและการนับเลขพร้อม ๆ ไปกับการเรียนรู้พัฒนาการทางสังคมและกิจวัตรในห้องเรียน ได้เล่นและสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ พร้อมทั้งมีห้องเรียนเสริมในแต่ละสัปดาห์ด้านศิลปะ ดนตรี พลศึกษา และเข้าห้องสมุด
หลักสูตรที่ TCIS เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอน เราใช้หลักสูตรของอเมริกันเสริมด้วยห้อง Advanced Placement (AP) class ในระดับมัธยม และเรียนรู้โดยใช้วิธีการเรียนการสอนที่ดีที่สุด เป้าหมายของ TCIS คือการเตรียมพร้อมนักเรียนให้เป็นเลิศในระดับมหาวิทยาลัยหรือแม้แต่หลังจากนั้น หลักสูตรอเมริกันของ TCIS หมายความว่า เราต้องการให้นักเรียนมีส่วนร่วมมือในการเรียนการสอน มีการสื่อสารระหว่างกัน และคิดเชิงวิเคราะห์ในทุกระดับชั้นและในทุก ๆ เนื้อหาวิชา มาตรฐานการเรียนการสอนที่ใช้เป็นหลักในรัฐต่าง ๆ ของสหรัฐฯ (American Common Core State Standards) จะวางกรอบสำหรับคุณครูในการพัฒนาและนำประสบการณ์การเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนสามารถใช้ทักษะสำคัญ ๆ ต่างสำหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการประสบความสำเร็จของนักเรียนแต่ละคนเมื่อต้องเผชิญกับตลาดงานที่แตกต่างไปจากทุกวันนี้
AP เป็นตัวย่อของคำว่า Advanced Placement โดยที่หลักสูตร AP จะให้นักเรียนต้องศึกษาและทำงานในระดับที่เข้มข้นเทียบเท่ากับระดับอุดมศึกษา นักเรียนในหลักสูตร AP จะมีความมั่นใจและได้เรียนรู้การบริหารจัดการเวลาพร้อมทั้งทักษะในการศึกษาหาความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในระดับอุดมศึกษารวมทั้งที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในอนาคต นักเรียนจะได้รับโอกาสให้ศึกษาวิชาต่าง ๆ ที่ตนสนใจอย่างลึกซึ้ง ได้รับการพัฒนาทักษะการค้นคว้าวิจัยขั้นสูงรวมทั้งทักษะในการสื่อสาร และเพิ่มเติมศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และการคิดวิเคราะห์ การเรียนแบบAP ถือเป็นการเรียนในระดับอุดมศึกษา และมีหลายมหาวิทยาลัยที่ให้หน่วยกิตหรือรับเข้าศึกษาโดยพิจารณาจากผลการสอบในระบบ AP
AP ได้รับการยอมรับในหลายประเทศมากกว่า IB นอกจากนี้ นักเรียนไม่จำเป็นต้องผ่าน MYP program เพื่อจะเรียนในชั้น AP มากไปกว่านั้นAP ยังได้รับการยอมรับในสถาบันอุดมศึกษามากมายโดยสามารถใช้เป็นหน่วยกิตในการศึกษาในมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย
คุณครูแต่ละคนนำเอา ISTE standard มาใช้กับการเรียนการสอนหลายวิชาในแต่ละเทอมเพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีช่วยสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณครูที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีการเรียนการสอนจะช่วยเหลือและสอนนักเรียนให้ใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีในชั้นเรียน
ใช่ เรามีโปรแกรมติวเสริมในโรงเรียนภายใต้โปรแกรมของ TCIS ชื่อ After School Enrichment Program (ASEP) มีอาจารย์ที่เป็นติวเตอร์วิชาต่าง ๆ พร้อมสอนให้กับนักเรียนในชั้น Grades 1-12
เราสอนทั้งสองแบบไปพร้อม ๆ กัน
ใช่ เราสอนภาษาจีนกลาง
ใช่ เรามีคุณครูรับผิดชอบเรื่อง EAL โดยเฉพาะซึ่งจะดูแลการสอนในห้องเรียนเพื่อช่วยเหลือนักเรียน EAL รวมทั้งมีการฝึกอบรมคุณครูอื่นเพื่อให้สามารถช่วยเหลือนักเรียน EAL ได้ด้วย
ใช่ กรุณาดูที่หน้ารับสมัครเพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
นักเรียนของเราเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำมากมายทั้งในสหรัฐฯ ออสเตรเลีย แคนาดา จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ ไต้หวัน และประเทศไทย