ผลลัพธ์แห่งการเรียนรู้ (SLOs)

โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน มีความคาดหวังที่จะให้นักเรียนของเรามีความตั้งใจ ใฝ่เรียนรู้และสามารถแสดงศักยภาพในการเรียนรู้และมีทักษะที่จำเป็นให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ ดังนี้

 

1. นักคิด มีทักษะในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
นักเรียนจะ

1.1 ใช้ข้อมูลที่หลากหลาย จากแหล่งที่มาที่หลากหลาย
1.2 ตัดสินใจได้ถูกต้องโดยอิงจากข้อมูลที่สรรหามาและใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ
1.3 นำข้อมูลที่เคยเรียนรู้มาช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน
1.4 สามารถเผชิญกับปัญหาได้อย่างถูกวิธี

2. สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นักเรียนจะ

2.1 พูด, อ่าน, และเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจน และสามรถสื่อสารได้เป็นอย่างดีทั้งภาษาไทยและภาษาจีน
2.2 ใช้แหล่งข้อมูลความรู้ที่หลากหลายเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
2.3 พูดชัดเจน ฟังเข้าใจ และโต้ตอบได้อย่างเหมาะสม
2.4 นำเสนอแนวคิดตามข้อเท็จจริงได้

3. ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างอิสระ
นักเรียนจะ:

3.1 สามารถทุ่มเททำงานด้วยตนเอง และมีความสุขกับงานที่ทำ
3.2 กล้าที่จะลองสิ่งใหม่ ไม่รู้สึกแย่ที่จะขอความช่วยเหลือบ้างในบางครั้งและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดที่ผ่านมา
3.3 ยอมรับแนวคิดใหม่ๆและสามารถนำมาปรับใช้ในโลกปัจจุบัน 
3.4 มุ่งมั่นเพื่อไปสู่ความสำเร็จที่ตนตั้งไว้และอนาคตที่สดใส

4. กระบวนการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น
นักเรียนจะ

4.1 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้
4.2 สามารถแก้ปัญหาร่วมกับผู้อื่นได้
4.3 ต้องการที่จะเป็นผู้นำ
4.4 มีความรับผิดชอบต่อเพื่อนพ้องและผู้อื่น

5. รับผิดชอบต่อสังคมโลก
นักเรียนจะ

5.1 เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกของเรา
5.2 ยอมรับในความแตกต่างของผู้คน
5.3 สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลกปัจจุบัน
5.4 นำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาสร้างความแตกต่างให้กับโลกของเรา