หลักสูตรของโรงเรียน

หลักสูตรอเมริกัน

โรงเรียนนานาชาติไทยจีนใช้หลักสูตรการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หลักสูตรแบบอเมริกันของเรามีรูปแบบการสอนที่ท้าทายความสามารถของนักเรียน สอนให้รู้จักการคิดวิเคราะห์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์และถ่ายทอดความคิดได้อย่างเหมาะสม ครูผู้สอนจะจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อนำไปต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคต นักเรียนของเราต้องสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการกับความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมได้

หลักสูตรของโรงเรียนมีรูปแบบที่ยืดหยุ่นเพื่อรองรับความแตกต่างของนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการแบ่งชั้นเรียนที่เหมาะสมและครูผู้สอนดูแลนักเรียนทุกคนอย่างใกล้ชิด

นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติไทย-จีนต้องอ่านออกเขียนได้ รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทยได้ นอกจากนี้นักเรียนยังได้มีโอกาสในการเลือกเรียนภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาเกาหลีและภาษาญี่ปุ่นอีกด้วย

นอกจากวิชาสามัญและวิชาภาษาแล้ว โรงเรียนของเรายังเปิดสอนรายวิชา AP อีก 11 วิชา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมปลายได้เรียนรู้เนื้อหาในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

หลักสูตรโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน ตามมาตรฐานอเมริกัน

โรงเรียนนานาชาติไทย-จีนได้จัดทำหลักสูตรสำหรับนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยยึดตามมาตรฐานหลักสูตรอเมริกัน(CCSS) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพสูงในด้านวิชาการ ทั้งวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ มีการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน มาตรฐานหลักสูตรของสหรัฐอเมริกาที่ลักษณะเด่นหลายประการ ดังนี้

  1. เป็นงานวิจัย และมีหลักฐานยืนยัน
  2. ชัดเจน เข้าใจง่าย และมีความต่อเนื่อง
  3. นำไปปรับใช้ได้ในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยและการประกอบอาชีพ
  4. มีเนื้อหาการเรียนรู้ที่เป็นระบบจากง่ายไปยาก
  5. มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาระดับรัฐ
  6. ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ เพราะเป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมให้นักเรียนประสบความสำเร็จในระบบเศรษฐกิจและสังคมโลก

ความแตกต่างระหว่างหลักสูตรอเมริกันกับหลักสูตรอังกฤษ และหลักสูตร IB

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาของสหรัฐอเมริกาให้ความสำคัญกับเนื้อหาวิชาการทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการเรียนระดับมหาวิทยาลัยและการประกอบอาชีพ โรงเรียนในรัฐต่างๆ 42 รัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาใช้หลักสูตรนี้เช่นเดียวกับที่โรงเรียนนานาชาติไทย-จีนนำมาใช้

หลักสูตรอังกฤษดำเนินตามหลักสูตรแห่งชาติ ซึ่งมีโครงสร้างของวิชาต่างๆ ที่นักเรียนควรจะรู้ในโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา และนักเรียนจะได้รับการวัดความรู้โดยมาตรฐานของหลักสูตรแห่งชาติ เช่นเดียวกันกับหลักสูตรอเมริกัน ใช้ระบบมาตรฐานอเมริกันวัดกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน

ระบบ IB และ CCSS นั้น ทั้งสองให้ความสำคัญกับมาตรฐานระดับสูงในการท้าทายความสามารถและส่งเสริมนักเรียน, ทั้งการส่งเสริมความรู้ขั้นลึกและพัฒนาความคิดเชิงวิพากษ์

ระบบ IB และ CCSS มีโครงสร้างที่เป็นสหวิทยาการและให้เกรดรวมในการวัดผล ซึ่งเป็น 1 ในแบบของระบบ CCSS ใช้ระบบ CCSS และระบบ IB นั้นต่างให้ความสำคัญ ทั้งในด้านอาชีพ และการอ่านเขียนในมหาวิทยาลัย

ระบบมาตรฐาน IB และการฝึกฝนไม่ได้เรียนรู้แต่ผลลัพธ์เท่านั้น, ยังมีการจัดหาเกณฑ์ที่เป็นเกณฑ์ชี้เฉพาะในการเข้าถึงการสอนและการเรียนรู้ พวกเขาให้ความสำคัญกับวิธีการในการเรียนรู้, ระบบมาตรฐาน CCSS เรียนรู้ผลลัพธ์ที่เป็นทักษะเฉพาะและความรู้นั้นจะวัดได้จากเกรดในแต่ละระดับชั้น ระบบ CCSS ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ต่างๆที่ควรจะเรียนรู้

Advanced Placement Classes

โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน นำเสนอ Advanced Placement ( AP) Classes. Ap ได้ให้นักเรียนมีโอกาสที่จะเรียนและทำข้อสอบของมหาวิทยาลัย ในขณะที่ยังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา และได้รับเกรดของมหาวิทยาลัยแทนได้ทั้ง AP และ IB โปรแกรม เป็นโปรแกรมที่นำเสนอคอร์สเรียนระดับมหาวิทยาลัย และให้โอกาสในการได้หน่วยกิตจากมหาวิทยาลัย โปรแกรม IB จะเป็นโปรแกรมที่พบได้น้อยกว่า AP นักเรียนจำนวนมากกว่า 2 ล้านคน ที่เข้าสอบ AP ในปี 2014, แต่มีเพียงแค่ 135,000 คนที่เข้าสอบ IB คุณสามารถทำการสอบ AP Exam โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียนในชั้นเรียน, แต่คุณจะต้องทำการลงทะเบียนใน IB Class เพื่อเข้าสอบ IB Exam ถ้าคุณมีความชำนาญในด้านภาษาที่ไม่เพียงแต่การนำเสนอโดยโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน หรือคุณต้องการเรียนด้วยตนเอง สำหรับวิชาเฉพาะ, โปรแกรม AP นี้จะทำให้คุณมีความยืดหยุ่นมากขึ้น