คณะผู้บริหาร

คุณยศพล จ่างเจริญกิจ

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน

 

• กรรมาธิการ Overseas Community Affairs Council (R.O.C.)
• ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน สมัยที่11
• ประธานบริษัท Power Fast Corporation
• ได้รับรางวัลผู้ประกอบการต่างประเทศ
• ที่ปรึกษาอาวุโส Hakka Affairs Council (R.O.C.)
• ประธานสมาคม Taiwanese Hakka Association of the World (THAW) สมัยที่11
• ที่ปรึกษา Overseas Community Affairs Council (R.O.C.)
• ประธานกิตติมศักดิ์ Asia Taiwanese Hakka Association
• รองประธาน Thai-Taiwan Business Association
• รองประธานศิษย์เก่า National Taiwan University ประจำประเทศไทย
• ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย National Taiwan University
• ปริญญาโทสาขาการบริหารจัดการก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอชีย

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนจะมีการประชุมใหญ่อย่างน้อยสองครั้งต่อปีเพื่อตอบรับและสนองนโยบายแนวทางการบริหารให้สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ(ประเทศไทย) ซึ่งหมายรวมถึงการประเมินครูผู้สอน, งบประมาณ, ปรับเปลี่ยนคู่มือครู,พิจารณาค่าบำรุงการศึกษา และส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาในด้านต่างๆของโรงเรียน

คณะกรรมการประกอบไปด้วยสมาชิก ดังนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียน, ผู้แทนครู, ประธานสมาคมผู้ปกครองและผู้จัดการฝ่ายธุรการ

คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน

นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนTCIS ในปี 2538 คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน ได้พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กจนกระทั่งเติบโตเป็นโรงเรียนขนาดกลางโดยใช้การเรียนการสอนแบบสามภาษา โรงเรียนตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงเทพมหานคร มีนักเรียนจำนวนมากว่า660 คน และยังเป็นโรงเรียนที่มีโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาจีนที่ดีที่สุดในกรุงเทพมหานคร

TCIS ได้มีการพัฒนาทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องและเตรียมพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา โดยใช้หลักสูตรอเมริกัน มีการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก มีครูผู้สอนที่มากด้วยประสบการณ์ชาวอเมริกัน และครูชาวแคนนาเดียนมากกว่า40 ท่าน ครูจีน 14 ท่าน และครูชาวไทย 8 ท่าน เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนานักเรียนให้สอดคล้องตามแนวทางของสมาคมโรงเรียนและวิทยาลัยตะวันตก(WASC)

นักเรียนที่จบการศึกษาจากTCIS ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วโลก อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา, ประเทศออสเตรเลีย, ประเทศจีน, ประเทศไต้หวัน และประเทศไทย

นายพรชัย อยู่วิมลชัย
ประธานกิตติมศักดิ์
นายยศพล จ่างเจริญกิจ
ประธาน/ผู้รับใบอนุญาต
นายธนัท ธาตุทองแท้
รองประธาน
นาย ฝู่ สือ ไถ่
รองประธาน
นายสมหวัง หวังสาธิต
หัวหน้าฝ่ายควบคุม
นายเจิ้ง หมิง จาง
รองหัวหน้าฝ่ายควบคุม
นางสุจิตรา ลาภธีรวุฒิ
กรรมการฝ่ายควบคุม
นาง ซือ หุ้ย จง
เลขานุการ
นางพรทิพย์ ชูพินิจศักดิ์
กรรมการบริหาร
นาย จาง กวน-ซาง
กรรมการบริหาร
นาย หง เจี้ยน ยวี่
กรรมการบริหาร
นายเซิ่นเสียง แซ่โจว
กรรมการบริหาร
นาย เซิน อิ ลู
กรรมการบริหาร
นาย หง ชิน จง
กรรมการบริหาร
นาง หลิน ชิน หุ้ย
กรรมการบริหาร
นายคณิต แพร่กาญจนวิจิตร
กรรมการบริหาร