คณะผู้บริหาร

คุณยศพล จ่างเจริญกิจ

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน

 

• กรรมาธิการ Overseas Community Affairs Council (R.O.C.)
• ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน สมัยที่11
• ประธานบริษัท Power Fast Corporation
• ได้รับรางวัลผู้ประกอบการต่างประเทศ
• ที่ปรึกษาอาวุโส Hakka Affairs Council (R.O.C.)
• ประธานสมาคม Taiwanese Hakka Association of the World (THAW) สมัยที่11
• ที่ปรึกษา Overseas Community Affairs Council (R.O.C.)
• ประธานกิตติมศักดิ์ Asia Taiwanese Hakka Association
• รองประธาน Thai-Taiwan Business Association
• รองประธานศิษย์เก่า National Taiwan University ประจำประเทศไทย
• ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย National Taiwan University
• ปริญญาโทสาขาการบริหารจัดการก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอชีย

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนจะมีการประชุมใหญ่อย่างน้อยสองครั้งต่อปีเพื่อตอบรับและสนองนโยบายแนวทางการบริหารให้สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ(ประเทศไทย) ซึ่งหมายรวมถึงการประเมินครูผู้สอน, งบประมาณ, ปรับเปลี่ยนคู่มือครู,พิจารณาค่าบำรุงการศึกษา และส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาในด้านต่างๆของโรงเรียน

คณะกรรมการประกอบไปด้วยสมาชิก ดังนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียน, ผู้แทนครู, ประธานสมาคมผู้ปกครองและผู้จัดการฝ่ายธุรการ

คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน

นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนTCIS ในปี 2538 คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน ได้พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กจนกระทั่งเติบโตเป็นโรงเรียนขนาดกลางโดยใช้การเรียนการสอนแบบสามภาษา โรงเรียนตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงเทพมหานคร มีนักเรียนจำนวนมากว่า660 คน และยังเป็นโรงเรียนที่มีโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาจีนที่ดีที่สุดในกรุงเทพมหานคร

TCIS ได้มีการพัฒนาทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องและเตรียมพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา โดยใช้หลักสูตรอเมริกัน มีการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก มีครูผู้สอนที่มากด้วยประสบการณ์ชาวอเมริกัน และครูชาวแคนนาเดียนมากกว่า40 ท่าน ครูจีน 14 ท่าน และครูชาวไทย 8 ท่าน เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนานักเรียนให้สอดคล้องตามแนวทางของสมาคมโรงเรียนและวิทยาลัยตะวันตก(WASC)

นักเรียนที่จบการศึกษาจากTCIS ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วโลก อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา, ประเทศออสเตรเลีย, ประเทศจีน, ประเทศไต้หวัน และประเทศไทย

นาง ซือ หุ้ย จง
เลขานุการ
นายคณิต แพร่กาญจนวิจิตร
กรรมการบริหาร
นาง หลิน ชิน หุ้ย
กรรมการบริหาร
นาย หง ชิน จง
กรรมการบริหาร
นาย เซิน อิ ลู
กรรมการบริหาร
นายเซิ่นเสียง แซ่โจว
กรรมการบริหาร
นาย หง เจี้ยน ยวี่
กรรมการบริหาร
นาย จาง กวน-ซาง
กรรมการบริหาร
นางพรทิพย์ ชูพินิจศักดิ์
กรรมการบริหาร
นางสุจิตรา ลาภธีรวุฒิ
กรรมการฝ่ายควบคุม
นายเจิ้ง หมิง จาง
รองหัวหน้าฝ่ายควบคุม
นายสมหวัง หวังสาธิต
หัวหน้าฝ่ายควบคุม
นาย ฝู่ สือ ไถ่
รองประธาน
นายธนัท ธาตุทองแท้
รองประธาน
นายยศพล จ่างเจริญกิจ
ประธาน/ผู้รับใบอนุญาต
นายพรชัย อยู่วิมลชัย
ประธานกิตติมศักดิ์