คุณครูเป็น native English speakers หรือไม่?

สำหรับชั้นเรียนที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ครูของเราจะเป็น native English speaker