ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ที่โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5- มัธยมศึกษาปีที่ 2 นั้นจะมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความโดดเด่นโดยนำเสนอหลักสูตรที่มีคุณภาพในระดับสูงไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเรียนการสอนชั้นเลิศหรือวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านั้นนักเรียนในระดับชั้นนี้จะได้รับการดูแลและเอาใจใส่เป็นรายบุคคล ในขณะที่มีการเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น หลักสูตรของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถก้าวผ่านความท้าทายทั้งทางด้านวิชาการและสามารถทำให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางสังคมอันเป็นลักษณะเฉพาะช่วงปีของวัยรุ่นได้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนี้ไม่ได้มุ่งหวังแต่เพียงเพื่อให้นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงเท่านั้น หากแต่ยังต้องการให้นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์โดยสามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนเองในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจได้อย่างเหมาะสม

คณะครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนี้จะทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อระบุถึงความต้องการเฉพาะของนักเรียนในแต่ละคน รวมทั้งจัดหาวิธีการที่จะสนับสนุนผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม การเสริมแรงทางบวกจะถูกนำมากระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอยู่เสมอ ทำให้นักเรียนได้รับการยอมรับและนำไปสู่จุดหมายและความสำเร็จที่ดี การร่วมมือกันทำงานเป็นทีมของคณะครูนั้นจะส่งผลให้ครูสามารถที่จะระบุและควบคุมสถานการณ์ที่อาจจะนำมาซึ่งปัญหาของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5– มัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ ดังนั้นการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนนานาชาติไทย-จีนนี้ จึงเป็นระดับชั้นเรียนที่มีความพิเศษที่ครูจะให้ความสำคัญและดูแลเอาใจใส่เพื่อให้นักเรียนเกิดความสำเร็จได้อย่างแท้จริง ยิ่งไปกว่านั้น การเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนี้จะมีการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย โดยพัฒนาขึ้นเพื่อให้นักเรียนเกิดความรักในการเรียนรู้อย่างแท้จริง การจัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรจะถูกจัดขึ้นเป็นเวลาหนึ่งวันเต็มและได้มีการวางแผนกิจกรรมในแต่ละเดือน คุณครูแต่ละท่านจะมีโอกาสได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆผ่านการเป็นผู้นำในกิจกรรมที่นักเรียนจะได้มีโอกาสและมีส่วนร่วมเพื่อเรียนรู้และสำรวจในหัวข้อพิเศษที่อยู่นอกเหนือไปจากสิ่งที่ได้เรียนตามปกติ นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับศิษย์ภายใต้กิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจะได้ใช้เวลาในการไปทัศนศึกษาซึ่งจะถูกจัดขึ้นอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2ครั้ง เพื่อศึกษาและเรียนรู้ในสถานที่ที่มีความน่าสนใจในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

การพูดเชิงวิชาการ นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นและได้รับความรู้ต่างๆจากทักษะการแสวงหาความรู้ในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หากแต่ไม่ใช่เพียงเพื่อสำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น แต่ยังคงให้ความสำคัญสำหรับชีวิตในอนาคตอีกด้วย โรงเรียนนานาชาติไทย-จีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนี้ยังคงเดินหน้าที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในห้องเรียน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมสำหรับความต้องการของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โรงเรียนนานาชาติไทย-จีนของเรา ต้องการสร้างให้นักเรียน “ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์” กลายเป็นผู้เรียนที่มีอิสระและสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต พวกเราขอทุ่มเทการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถเป็นนักสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะต่างๆที่จำเป็นและต้องการ ปลูกฝังความเป็นทั้งนักคิดและนักแก้ปัญหาที่ดี สิ่งนี้จึงเป็นความปรารถนาของเราที่นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและกลายเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมโลก

 

ตารางเรียน: เกรด 5-6

 

  1 2 3 4 5 6
7:30-8:10 English English English English English English
8:10-8:50 Tech English English Tech English English
8:55-9:20 Break Break Break Break Break Break
9:25-10:05 Social Studies Science Social Studies Science Social Studies Science
10:05-10:45 Social Studies Science Social Studies Science Social Studies Science
10:50-11:30 Thai MT/Chinese MT Thai MT/Chinese MT Thai MT/Chinese MT Thai MT/Chinese MT Thai MT/Chinese MT Thai MT/Chinese MT
11:30-12:10 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch
12:15-1:00 Thai FT/Chinese FT Thai FT/Chinese FT Thai FT/Chinese FT Thai FT/Chinese FT Thai FT/Chinese FT Thai FT/Chinese FT
1:05-1:45 Math PE Math PE Math PE
1:45-2:25 Math Art Math Art Math Art
2:30-3:10 Music Assembly, HW, Class Meetings Music Assembly, HW, Class Meetings Music Assembly, HW, Class Meetings

 

ตารางเรียน: เกรด 7-8

 

  1 2 3 4 5 6
7:30-8:10 English English English English English English
8:10-8:50 English English Tech English English Tech
8:55-9:20 Break Break Break Break Break Break
9:25-10:05 Thai MT/Chinese MT Thai MT/Chinese MT Thai MT/Chinese MT Thai MT/Chinese MT Thai MT/Chinese MT Thai MT/Chinese MT
10:05-10:45 Thai FT/Chinese FT Thai FT/Chinese FT Thai FT/Chinese FT Thai FT/Chinese FT Thai FT/Chinese FT Thai FT/Chinese FT
10:50-11:30 Social Studies Science Social Studies Science Social Studies Science
11:30-12:10 Social Studies Science Social Studies Science Social Studies Science
12:15-1:00 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch
1:05-1:45 Math PE Math PE Math PE
1:45-2:25 Math Elective: Music or Art  Math Elective: Music or Art Math Elective: Music or Art
2:30-3:10 Assembly, HW, Class Meetings Assembly, HW, Class Meetings Assembly, HW, Class Meetings Assembly, HW, Class Meetings Assembly, HW, Class Meetings Assembly, HW, Class Meetings

 

MAP Test Lockdown Browsers

MAC Version PC Version