ปฏิทินโรงเรียน

คลิกที่นี้เพื่อไปยังหน้าปฏิทินกิจกรรม โรงเรียนเปิดเรียนในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม/ต้นสิงหาคม เรามีปิดเทอมหนึ่งสัปดาห์ช่วงเดือนตุลาคม และภาคเรียนที่ 1 จะปิดในเดือนธันวาคม ส่วนภาคเรียนที่ 2 เริ่มเดือนมกราคมและมีปิดช่วงตรุษจีนและสงกรานต์ ปีการศึกษาของโรงเรียนจะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน ในแต่ละปีการศึกษานับวันที่มีการเรียนการสอนได้ 180 วัน

คลิกเพื่อดูที่หน้าปฏิทินกิจกรรม เพื่อตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับตารางเวลาต่าง ๆ ของโรงเรียน

โรงเรียนเปิดเวลา 6.00 น และปิดเวลา 17.30 น การดูแลนักเรียนเริ่มเวลา 6.30 น และสิ้นสุดเวลา 16.00 น ห้องเรียนเปิดเวลา 7.10 น และเวลาเลิกเรียนคือ 15.10 น สำนักงานของโรงเรียนเปิดเวลา 7.10 น ถึง 16.00 น.
เวลาไปรับนักเรียนเป็นช่วงระหว่าง 15.15 ถึง 16.00 น สำหรับนักเรียนที่ยังไม่กลับบ้านเพราะมีกิจกรรมพิเศษ มีการติวเสริม (ASEP program) และอยู่ทำโครงการที่โรงเรียนดูแลอยู่ ต้องมารับไม่ช้ากว่า 17.30 น.