โรงเรียนให้ความช่วยเหลือด้านการเงินด้วยหรือไม่?

ปัจจุบันเรายังไม่มีกองทุนให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน