เงื่อนไขในการรับเข้าเรียนมีอะไรบ้าง?

มีการสัมภาษณ์ส่วนตัว และแสดงประวัติการศึกษาจากโรงเรียนเก่าเพื่อพิจารณารับเข้าเรียน ในกรณีที่นักเรียนไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ (non-native English speakers) จะมีการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ และอาจมีการทดสอบหรือสัมภาษณ์ในภาษาแม่ด้วย