มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าเรียนหรือไม่?

ต้องเสียค่าสมัครที่ไม่สามารถขอคืนได้ จำนวน 5000 บาท โดยชำระที่ฝ่ายการเงินก่อนเริ่มทำการสัมภาษณ์และเข้าทดสอบวัดความรู้