มีค่าใช้จ่ายอื่นนอกจากค่าเล่าเรียนหรือไม่?

มีค่าสมัครเข้าเรียน (5000 บาท) ค่าลงทะเบียนแรกเข้า (100,000 บาท) และเงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาโรงเรียน (100,000 บาทซึ่งสามารถขอคืนได้เมื่อจบการศึกษาหรือลาออกจากโรงเรียน)