ภารกิจของโรงเรียนคืออะไร?

ภารกิจของ TCIS คือจัดการศึกษาอย่างเข้มแข็งตามมาตรฐานหลักสูตรอเมริกันโดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงสามภาษาคือภาษาจีน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ