บุตรหลานของฉันจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ ไทย และจีน ได้อย่างคล่องแคล่วหรือไม่?

ไม่จำเป็น เราจะทดสอบนักเรียนแล้วจึงกำหนดห้องเรียนพร้อมจัดการเรียนการสอนเพื่อช่วยเสริมความสามารถดังกล่าวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทักษะความสามารถของนักเรียนแต่ละคน