ทำไม TCIS จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับบุตรหลานของฉัน?

เป้าหมายของเราคือพัฒนานักคิดในเชิงวิเคราะห์ ผู้ที่สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้มีทักษะในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง พร้อมให้ความร่วมมือกับผู้อื่น และมีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของสังคมโลก เราเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเพื่อความพร้อมในอนาคต TCIS พัฒนานักเรียนในการเตรียมตัวเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ดีที่สุดทั่วโลกและให้ความมั่นใจว่านักเรียนที่จบการศึกษาจากเราจะมีทักษะด้านภาษาทั้งไทย จีน และอังกฤษ เป็นผู้ที่พร้อมสำหรับการเป็นพลเมืองของโลกในยุคศตวรรษที่ 21