ฉันต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครหรือไม่?

ใช่ นักเรียนทุกคนต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครและต้องจัดเตรียมหลักฐานใบรับรองสุขภาพของนักเรียนและใบรับรองผลการศึกษาจากโรงเรียนเดิม รวมทั้งเอกสารอื่น ๆ ตามที่กำหนด