วิชาชีพ และ การเตรียมพร้อมเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ แผนกฝ่ายการศึกษาสายอาชีพ

แผนกฝ่ายการศึกษาสายอาชีพ เชื่อมั่นว่าเราจะช่วยส่งเสริมและนำพานักเรียนให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และทักษะด้านธุรกิจ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่21 โดยเราเปิดสอนในสาขาวิชาที่หลากหลายและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน

นักเรียนสามารถ:

  • อธิบายสภาพสังคม, การเมืองการปกครอง, เศรษฐกิจ และผลกระทบและปัจจัยต่างๆใด้านการค้าระหว่างประเทศ

  • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจริงในสังคม ในเรื่องของหุ่นยนต์ กลไก, 3D, CAD, Coding และเครื่องมืออื่นๆที่จะส่งผลให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

  • เข้าใจการเปลี่ยนแปลงและบทบาทของเทคโนโลยีในสังคมอาทิ หุ่นยนต์เครื่องกลอัจฉริยะ, วิศวกรรมCADและCodingซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการปฏิรูปสังคม

  • นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทั้งการเรียนรู้นอกสถานที่, การได้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ, การแลกเปลี่ยนศึกษาดูงาน, ค่ายSTEM และอื่นๆอีกมากมาย