ภาควิชาภาษาอังกฤษ

วิชาภาษาอังกฤษ ฝ่ายประถมศึกษา

โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน เน้นการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ฝึกให้นักเรียนช่วงชั้นประถมศึกษาทุกคนให้ใช้ภาษาอังกฤษเทียบเท่ากับภาษาแม่ของตนเอง สร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยมีการพัฒนาทักษะในด้านฟัง พูด อ่าน เขียน

วิชาภาษาอังกฤษ ฝ่ายมัธยมศึกษาตอนต้น

วิชาภาษาอังกฤษ ฝ่ายมัธยมศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนเพื่อเตรียมพร้อมสู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ เพิ่มคำศัพท์และการพูด รวมไปถึงหลักไวยากรณ์ และการเขียนด้วย

วิชาภาษาอังกฤษ ฝ่ายมัธยมศึกษาตอนปลาย

นักเรียนต้องมีความเข้าใจและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดี มีการฝึกพัฒนาทักษะการเขียนผ่านกลวิธีต่างๆ เรียนรู้ภาษาผ่านวรรณคดี และมีวิชาเลือกในสาขาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น จุดมุ่งหมายหลักเพื่อเตรียมพร้อมนักเรียนเพื่อพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 และเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนของเราจะสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วโลก